Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

Reguleringsbestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom. De gir informasjon om

  • hvilket formål eiendommen har, for eksempel, bolig, fritidsbolig, friområde eller vei
  • og hvor høyt og stort du kan bygge.

Hvis du planlegger å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for denne eiendommen.

Det finnes to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering
  • Detaljregulering.

Områderegulering

Områderegulering utarbeides i hovedsak av kommunen der det er behov for mer detaljerte avklaringer av arealbruken enn det som går frem av kommuneplanens arealdel.

Detaljregulering

Detaljreguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av bestemte arealer i kommunen.

En reguleringsplan består av:

  • plankart og bestemmelser (disse er juridisk bindende)
  • beskrivelse,
  • VA-plan,
  • risiko- og sårbarhetsanalyse
  • eventuelt andre temadokumenter.

De arealer hvor det kan utarbeides reguleringsplan er i hovedsak avsatt i kommuneplanens arealdel. Som oftest er det stilt krav i kommuneplanens arealdel om at områder må reguleres før utbygging kan starte.

Både kommunen og private kan utarbeide forslag til detaljreguleringsplaner. Hvis du vil lage en privat reguleringsplan må du kontakte en fagkyndig for å få hjelp til dette. Alle typer reguleringsplaner må til slutt vedtas av kommunestyret før de er gyldige.

Veileder til reguleringsplan