Dispensasjoner

Dispensasjon er et verktøy i plan- og bygningslovens som skal muliggjøre at tiltak kan gjennomføres selv om de er i strid med gjeldende plan for området. Det kan gis dispensasjon fra både vedtatte reguleringsplaner og fra kommuneplan.

Det skal ikke være lett å få dispensasjon, og det er et krav at det skal foreligge en overvekt av momenter som taler for at dispensasjon skal gis før dette kan innvilges. Dispensasjon er regulert i plan- og bygningsloven kap. 19

Unntak

I områder hvor det er en vedtatt reguleringsplan som regulerer arealbruken, så vil de fleste dispensasjoner handle om å gjøre unntak fra bestemmelser som er gitt i plan. Dette kan for eksempel dreie seg om høyde/størrelse på bygg eller bruk av bygg til andre formål enn det de er godkjent som (for eksempel å bruke hytta som fast bolig).

Endring av arealbruk

Utenfor regulerte områder, det vil si i områder som kun er omfattet av overordnede planer (kommuneplan, kommunedelplan), så kan dispensasjon også omfatte endring av arealbruk. Vil man for eksempel utvide eller opprette en boligtomt på det som er landbruksareal (eks. skog), så må man ha dispensasjon til dette etter plan- og bygningsloven §19-2.

I regulerte områder er en slik endring av arealbruk en sak som må vurderes som en søknad om endring av reguleringsplan. En slik endring vil følge vanlig planprosess. Er det snakk om mindre justeringer, kan dette i visse tilfeller løses som en mindre endring av reguleringsplan.

Dispensasjonssaker må i følge plan- og bygningsloven som hovedregel ut på høring. Høringspartene vil da være direkte berørte parter (naboer etc.), samt statlige og fylkeskommunale myndigheter dersom deres forvaltningsområde blir berørt. Dersom man på forhånd har varslet naboene om tiltaket som krever dispensasjon i form av et nabovarsel, og statlige og fylkeskommunale myndigheters ansvarsområde ikke berøres, så kan man under visse forutsetninger unngå høringsrunde.

Behandlingsfrist

Søknader om dispensasjon har en saksbehandlingsfrist på 12 uker pluss den tiden saken eventuelt er på høring. Dette betyr at man bør planlegge i god tid før man skal iverksette et tiltak dersom man er avhengig av en dispensasjonstillatelse.

Søknader om dispensasjon fremmes skriftlig i form av brev til kommunen. I søknaden bør man beskrive tiltaket så presist som mulig, og sende med nødvendige vedlegg som byggetegninger, situasjonskart osv.