Endringer ved forenklet prosess

Av og til kan det oppstå behov for å gjøre tilpasninger på arealer som er del av en reguleringsplan. Det kan være at man ønsker å endre litt på en tomt, legge en vei litt annerledes eller lignende.

Reguleringsendringer følger i utgangspunktet samme regler som ved utarbeidelse av detaljregulering. For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess, etter plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som:

  • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig
  • ikke går utover hovedrammene i planen
  • og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Reguleringsendringer etter forenklet prosess er gebyrbelagt.

Etter søknad hvor endringen beskrives skriftlig og med vedlagt kart og annen nødvendig dokumentasjon, vil kommunen sende saken ut på høring til berørte parter og til statlige og fylkeskommunale myndigheter. Høringstiden vil være 6 uker.

Etter høringsrunden vil kommunen kunne konkludere og gjøre vedtak i saken. Saksbehandlingstiden er på inntil 12 uker i tillegg til den tiden saken er ute på høring.