Høringer og pressemeldinger

Her legges planer ut til offentlig ettersyn, i tillegg til kunngjøringer og pressemeldinger fra kommunen.
Planer til offentlig ettersyn blir liggende til høringsfristen er ute. Vedtatte planer blir liggende 3 uker etter publisering.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, og formannskapets vedtak i sak 017/19, legges forslag til reguleringsplan for F5 Skartjern, planID 0540R075, ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse.

SAK kommunevåpen

Det ble i sak 014/19 vedtatt å legge ut sak om utbyggingsavtaler i Sør-Aurdal kommune til offentlig ettersyn i 30 dager, før endelig vedtak kan fattes av kommunestyret, jf. pbl. § 17-2.

 

 

SAK kommunevåpen

Formannskapet i Sør-Aurdal kommune har vedtatt å legge ut ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer til offentlig ettersyn.

Forskriften er tilgjengelig for alle og ligger i resepsjonen i Rådhuset, samt som vedlegg til denne artikkelen.