Redusert foreldrebetaling i SFO

Søknadsbasert ordning om redusert foreldrebetaling i SFO trådte i kraft 1. august 2020.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for SFO for elever på 1.-4. trinn. 

Betalinga skal utgjøre maksimalt 6% av inntektene til husholdningen, dersom:

- foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller

- det er varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Særskilte behov

Kommunen skal ha et tilbud om SFO for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn, jf. Opplærinslova § 13-7 første ledd. Tilbudet på 5.-7. trinn skal være gratis. Kommunen kan likevel kreve betaling for kost.

Retningslinjer for behandling av søknad om reduksjon i betaling for SFO

For søknader levert før 1. august, gjelder kommunen sitt vedtak fra 1.august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1.august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes på nytt for hvert skoleår.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres med skattemelding for året før. Med husholdningens inntekter menes samlet brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Dersom foreldrene til barnet bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge, er det inntekten til husholdningen til den av foreldrene som har samme folkeregistrerte adresse som barnet, som skal legges til grunn.

 

Fra 1. januar 2024 gjelder følgende inntektsgrenser for redusert foreldrebetaling i SFO i Sør-Aurdal kommune:

1. og 2. trinn: SFO 0-12 timer per uke: Gratis
1. og 2. trinn: SFO 13-14 timer per uke: Årsinntekt under kr. 51 834,- vil gi redusert betaling.
1. og 2. trinn SFO 15 timer og over per uke: Årsinntekt under kr. 222 167,- vil gi redusert betaling.
SFO 1-6 timer per uke: Årsinntekt under kr. 223 333,- vil gi redusert betaling.
SFO 7-14 timer per uke: Årsinntekt under kr. 363 167,- vil gi redusert betaling.
SFO 15 timer og over per uke: Årsinntekt under kr. 488 500,- vil gi redusert betaling.