Langtidsopphold

Formål er å gi botilbud til personer som har døgnkontinuerlig behov for pleie – og omsorgstjenester. Det kan være som følge av kronisk sykdom, langvarig funksjonssvikt, demenssykdom eller når de øvrige pleie – og omsorgstjenestene ikke er tilstrekkelige i personens bolig. Sykehjemmet har egne avdelinger for de uroligste personene med demens.

Plass i institusjon betales etter "Vederlagsforskriften". Den første måneden er gratis dersom du ikke har hatt 60 dager korttidsopphold inneværende kalenderår.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m. § 3-1 og § 3-2 nr. 6 bokstav c

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Sør-Aurdalsheimen
Telefon 61 34 87 13

Adresse

Besøksadresse:
Storebruvegen 33
2930 Bagn


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn