Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering av Spangrud boligfelt i Bagn, Sør-Aurdal kommune, samt en analyse av skredhendelsen som gikk der under ekstremværet Hans i august 2023.

Rapporten kan leses her: Revurdering av faresoner for Spangrud boligfelt (PDF, 30 MB)

Analyse av skredhendelsen viser blant annet at nedbøren som utløste skredet trolig har
returperiode på om lag 1000-2000 år. I tillegg har trolig vann fra en adkomstveg økt
avrenningen inn i løsneområdet. Både denne og andre skredhendelser under Hans viser
tydelig at jordskred også kan løsne i terreng med tett skog der hvor det er bratt nok. 

Utredningen av skredfare viser at den årlige sannsynligheten for skred i kartleggingsområdet er større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 (Figur 1). Jord- og flomskred er skredtypen som i størst grad utgjør skredfare, men stedvis er steinsprang, snøskred og sørpeskred også aktuelle skredtyper.

I vedlagt kart kommer det frem en samlet skredfare og hvilke skredtyper som er dimensjonerende for de ulike delene av kartleggingsområdet.

Figur 1: Kart som viser samlet skredfare og hvilke skredtyper som er dimensjonerende for de ulike delene av kartleggingsområdet.

Hva har dette å si for din eiendom?

Det kan ikke oppføres nye boligbygg i områder som berøres med en årlig sannsynlighet større enn 1/1000 før det er gjort tilstrekkelig sikringstiltak i området (Figur 2).

Skredfareutredningen viser hvilke områder som er utsatt og gir grunnlag for å se hva som bør sikres. Fremtidig sikkerhetsnivå og omfang av sikret område velges ut fra ønsket bruk og eksisterende forhold:

  • Ved ny bebyggelse skal kravene til sikkerhet i henholdt til TEK17 §7-3 oppfylles for området som skal bygges ut. 
  • For eksisterende bebyggelse kan målet være å forbedre sikkerheten for et definert område. Dette betyr at det kan velges et annet sikkerhetsnivå enn i kravene i TEK17 §7-3, som for eksempel 1/333. Det er viktig å være klar over at dette vil legge begrensinger på fremtidig utbygging. Derfor velges det ofte å forholde seg til kravene i TEK17 §7-3.

Figur 2: Eksempel der det er flere bygg i ulike sikkerhetsklasser innenfor faresonene etter en utredning av skredfare. Det planlagte sikringstiltaket vil endre på faresonene. Endringer med tanke på mulig utbygging er beskrevet i kommentaren med A, B og C.

Det er registrert 2 bolighus innenfor det kartlagte området som er berørt av størst årlig sannsynlighet for skred 1/1000. For disse kan man ikke sette i gang nye tiltak eller etablere nybygg med personopphold før det er gjennomført tiltak for å sikre området tilstrekkelig, som illustrert i Figur 2.

For å tydeliggjøre hva sannsynlighetssonene i Figur 1 betyr for deg som grunneier kan dette forenklet oppsummeres slik:  

Årlig sannsynlighet 1/100: tillates ikke oppføring av noen bygg.

Årlig sannsynlighet 1/1000: tillates ikke oppføring av enebolig, tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig.

Årlig sannsynlighet 1/5000: tillates ikke eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon.

Hva vil skje fremover?

Kommunen har prioritert å få rapporten ut så fort det har latt seg gjøre. Vi trenger derfor tid til å finlese rapporten og kartlegge videre fremdrift. Vi ønsker å gjennomføre et orienteringsmøte med berørte, dette vil det komme informasjon om så snart vi har noe nytt å meddele.   

Hvis dere sitter med spørsmål om hva dette vil si for deg og din eiendom kan undertegnede kontaktes. Ønsker samtidig å minne om at forhold knyttet til forsikring er privatrettslig og kan ikke besvares av kommunen.

 

 

 

Mikael Rønningen 

Avdelingsleder plan