Kulturmidler og Kulturpris

Kommunevåpen Sør-Aurdal kommune, Skrin i gult på blå bakgrunn - Klikk for stort bilde

 

Kulturmidler til drift av laget - frist 1. april. 

Tilskudd til kulturformål/ arrangement - frist 1. mai. 

Forslag om kulturprisvinner - frist 1. mai. 

Kulturmidler 

Frivillige lag og foreninger i Sør-Aurdal kommune kan søke om:

 • Kulturmidler til drift av laget. Søknadsfrist 1. april 2024
 • Tilskudd til kulturformål/arrangement. Søknadsfrist 1. mai 2024
   

1. Kulturmidler til drift av laget

Frivillige lag og foreninger kan søke om kulturmidler til drift av laget.

Kriterier for å få støtte:

 1. Alle lag og foreninger som driver med frivillig kulturarbeid i Sør-Aurdal kommune kan få tildelt kulturmidler.
 2. Bygdehus/grendehus som blir benyttet til allmenne formål kan få støtte.
 3. Lag og foreninger må dokumentere at de har aktivitet.
 4. Aktivitet, økonomi, medlemstall og alder på medlemmene blir tillagt vekt.
 5. Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved fordeling av kulturmidlene.
 6. Lokale lag i Sør-Aurdal blir prioritert.
 7. Regionale og nasjonale lag og organisasjoner kan få støtte dersom de har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarende et lokallag.

Søknadsfrist: 1. april årlig.

Søknadsskjema for kulturmidler til drift av laget

2. Tilskudd til kulturformål/arrangement

Frivillige lag og foreninger kan søke.

Kriterier for å få støtte:

 1. Tilskudd kan bli gitt til lokale lag og foreninger i kommunen.
 2. Det kan bli gitt støtte til kulturaktiviteter og arrangement i Sør-Aurdal eller til aktiviteter der deltakere fra Sør-Aurdal er aktører.
 3. Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved fordeling av midlene.
 4. Kulturmidler kan bli tildelt til regionale/nasjonale lag og organisasjoner når de har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarende et lokallag.

Søknadsfrist: 1. mai og 1. november årlig.

Tilskudd kan bli gitt til:

 • Delfinansiering av enkeltarrangement, evt. som garanti mot underskudd.
 • Premier til idrettsarrangement over klubb- og lag nivå.
 • Andre kulturaktiviteter av allmenn interesse.

Tilskudd blir ikke gitt til:

 • Kommersielle tiltak, bl.a. forfattere som søker tilskudd til egen produksjon. (Støtte kan bli gitt når frivillige lag i Sør-Aurdal står som utgiver av bøker og andre trykksaker.)

Søknadsskjema for tilskudd til kulturformål/arrangement


Kulturpris

Skriftlig forslag med begrunnelse om kandidater til Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune 2024 sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. mai 2024.
 

Retningsliner for Kulturprisen frå Sør-Aurdal kommune er nedfelt i Kulturplan for Sør-Aurdal kommune:

Formål
For å stimulere til auka innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og for å gje ei oppmuntring til dei mange som er engasjert i slik verksemd, oppretta Sør-Aurdal kommune ei ordning med årleg utdeling av kulturpris.

Retningsliner

 1. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar som har gjort ein særleg innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal på frivillig basis. Prisen kan og delast ut til lag og foreiningar. Med kultur meiner ein kultur i vid tyding, slik at m.a. ungdoms- og idrettsarbeid kjem med. Opplysningsarbeid, humanitær innsats og engasjement i religiøs verksemd kan også i mange høve reknast som kultur i denne samanheng.
 2. Frist (1. mai) for å kome med forslag til kandidatar for kulturprisen blir annonsert.
 3. Formannskapet peikar ut kulturprisvinnar og sørgjer for utdeling. Formannskapet avgjer kvart år om kulturprisen skal delast ut eller om midlane skal overførast på budsjettet til seinare år, evt. delast ut som eit stipend. 

Kulturprisen blir delt ut på kulturkvelden i november.