Eiendomsskatt

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok den 16.12.2014 å skrive ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 3, bokstav a, faste eiendommer i hele kommunen fra og med eiendomsskatteåret 2015.

Offentlig ettersyn

Takstene på eiendommene legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars. Skattelistene er tilgjengelige for alle og ligger i resepsjonen i Rådhuset, samt elektronisk på denne siden.

Klagefrist

Klagefrist er 6 uker fra det tidspunktet skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for klage er 15. april. Brosjyren inneholder mer informasjon om framsetting av klage.

Takst

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkyndig takstnemnd i kommunen som fastsetter takstene. Klager på takstene behandles først i sakkyndig takstnemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til sakkyndig klagenemnd.

Skatt

Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Kommunestyret bestemmer årlig bunnfradrag og skattepromille.

Kommunestyret i Sør-Aurdal har for eiendomsskatteåret 2024 vedtatt følgende eiendomsskattesats:

  • 7 promille på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum
  • 4 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer 

Faktura

Se informasjon om endringer:
https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/endringer-i-fakturering-kommunale-gebyrer.9392.aspx 

Kontaktinfo

Elling Weimodet
Fagleder eiendomsskatt
E-post
Telefon 90 53 63 09

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn

Kartpunkt