Avlastning i institusjon

Formål:
Gi avlastning for personer med store pleie- og omsorgsoppgaver i hjemmet, slik at de kan klare oppgaven lengst mulig.

Avlastningsopphold er gratis.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m. § 3-1 og § 3-2 nr. 6 bokstav d.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Adresse

Besøksadresse:
Storebruvegen 33
2930 Bagn


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt