Positive funn i foreldreundersøkelsen for skole

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i skole ble gjennomført i perioden 26. februar til 31. mars 2024. I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. – 10. trinn si sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole.

Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. Foreldrene velger selv om de vil svare, og de kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. 

Svardeltakelsen i Sør-Aurdal var noe lav, 34 % på kommunenivå, og vi håper at flere foreldre ønsker å delta ved neste undersøkelse.  

Resultatene i detalj 

Undersøkelsen har 19 spørsmål på 1.- 7. trinn og 16 spørsmål fra 8. – 10. trinn innenfor ulike tema. Foreldrene gir skolen en skår fra 1 til 5 på hvert spørsmål, hvor 5 er det høyeste. Resultatene under gjengis i gjennomsnitt for hvert hovedtema:  

Resultater av foreldreundersøkelsen i skole 

Tema 

Poeng 

Trivsel 

4,5 

Motivasjon  

4,4 

Hjem-skole 

4,3 

Informasjon fra skolen 

4,3 

Dialog og medvirkning  

4,5 


Rektorene vil gå igjennom resultatene for egen skole sammen med FAU.