Oppdatert informasjon om bygge- og deleforbud i Spangrud boligfelt.

Den 25.09.2023 varslet kommunen at det blir vurdert om deler av Spangrud boligfelt skal ilegges ett bygge- og deleforbud. Det er besluttet at det skal gjøres en vurdering av eksisterende faresonekart for skred i området. Når dette er gjort er det mulig at din eiendom kan tas i bruk som før skredet. Det er også mulig at flere eiendommer blir berørt av et bygge- og deleforbud.

Kommunen hadde befaring med NVE den 14.09.2023.  

Konklusjon fra befaring er følgende:

  • Opprydding håndteres gjennom forsikring/naturskade.
  • Kommunen kan søke NVE om tilskudd til krisetiltak for bekkehåndtering (inntak).
  • Det er fra NVEs side satt i gang en prosess for gjennomgang og eventuell revisjon av eksisterende faresoner skred. Etter dette er klart, vil kommunen ha et bedre grunnlag for å vurdere aktuelle sikringstiltak.
  • Kommunen bør vurdere å ilegge bygge- og deleforbud for berørte deler av boligfeltet. Dette i påvente av arbeidet med revisjon av faresoner.

Slik situasjonen er nå er det vurdert at det ikke er nødvendig å ilegge bygge- og deleforbud for de berørte deler av boligfeltet. Dette kan endre seg ved eventuell ny kunnskap om området. Som tiltakshaver i en byggesøknad er man ansvarlig for at byggegrunnen er trygg. Slik situasjonen er nå så kan ingen si om området er trygt nok til at man kan gjennomføre eventuelle tiltak. Dette vet man med sikkerhet først etter at området er kartlagt på nytt og det er gjennomført en eventuell revisjon av eksisterende faresoner.

NVE har informert kommunen om at de har vært i kontakt med Skred AS for å høre om de kan kartlegge det berørte området på nytt. Dette er samme firma som gjennomførte skredfarekartlegging av Bagn sentrum på oppdrag fra kommunen i 2017.

Kommunen vet ikke når området blir kartlagt på nytt og når eventuell revisjon av eksisterende faresoner blir gjennomført. NVE har uttalt til kommunen at ny rapport vil foreligge over nyttår og mot våren. Det vil si at det vil ta noe tid før rapporten er ferdig.

Det er også kommet noen spørsmål om tomannsboligen som ble direkte berørt av skredet. Kommunen har vedtatt og godkjent riving av denne. Vurderingen for å tillate riving kan leses i sin helhet ved å be om innsyn i sak 23/12060.

For ny bebyggelse er krav til sikkerhet mot skredfarer klart og tydelig. Utbyggere og kommunen skal påse at sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven og tilhørende lovverk møtes før utbygging skjer. Kommunen kan derfor ikke godkjenne bygg etter plan- og bygningsloven, og tiltakshaver kan ikke sette i gang tiltak før det foreligger ny rapport.

Hvis det er spørsmål som ikke er besvart eller hvis dette skrivet åpner for nye spørsmål så kan undertegnede kontaktes. I tillegg til å kunne nås på e-post og telefon holder jeg åpen dag den 29.11.2023 fra 07:30 – 15:30. Jeg har avsatt dagen til å kunne svare på telefon og ta imot besøk på kontoret. 

Med Hilsen 

Mikael Franzén Rønningen
Avdelingsleder – Plan
E-post: Mikael.franzen.rønningen@sor-aurdal.kommune.no