Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre

Sør-Aurdal kommune har startet arbeidet med implementering av reformen Leve hele livet. Det er satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som siden februar i år har jobbet med dette arbeidet.

Stortingsmelding 15 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/ ble vedtatt av allerede tilbake til november 2018. Den skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig samfunn – og finne innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet, fellesskap, mat og måltid, helsehjelp og sammenheng – og overganger i tjenester.

Reformenes målgruppe er de eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon – og målgruppen har ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker. En av bakgrunnen for reformen er at antall og andel eldre i befolkningen øker betydelig i årene som kommer. Det er flere som lever med kronisk sykdom, flere med funksjonsnedsettelse og behov for komplekse tjenester som ønsker å bo i egen bolig, samt at forekomsten av demens i samfunnet også vil øke i årene fremover. En forventer at flere vil trenge hjelp fra helse – og omsorgstjenesten, samtidig må en jobbe på tvers av sektorer for å finne gode løsninger på hele utfordringsbildet. På den andre siden vil også andel personer i yrkesaktiv alder synke, og hele samfunnet må også tenke nytt for å møte dette. Det må legges til rette for at den enkelte settes i stand til å ta vare på egen helse og i størst mulig grad tilrettelegge hjemmet for alderdommen. De eldre som er i stand til og har lyst til å være aktive skal også ha mulighet for det.

At vi lever lenger og at eldre utgjør en stadig større del av befolkningen er en positiv utvikling og gir nye muligheter. Reformen Leve hele livet skal sikre alle innbyggerne en god og trygg alderdom. Den innebærer også bedre tjenester og tilbud, men også et samfunn de eldre får brukt sine ressurser.  Reformen setter fokus på fem vesentlige innsatsområder som til sammen vil bidra til å gi eldre og deres pårørende økt glede, livskvalitet og trygghet i hverdagen:  

 

Leve hele livet - innsatsområder - Klikk for stort bilde

Kommunaldirektøren har i januar 2021 satt ned et tverrsektorielt mandat for arbeid med forankring av “Leve hele livet” i Sør-Aurdal kommune. Mandatets skal utarbeide en strategisk plan som skal sikre god forankring av reformens innsatsområder både administrativt og politisk. Mandatet/arbeidsgruppas medlemmer er:

 

  • Hanna Rivenes, folkehelsekoordinator, planavdelingen
  • Stig Solbrekken, rådgiver, planavdelingen
  • Gunvor Elene Thorsrud, rådgiver, oppvekst og kultur
  • Anette Hansen, velferdsteknologikoordinator, helse og omsorg
  • Ragnhild Langedrag, avdelingsleder hj.tj1, helse og omsorg

Har du spørsmål til reformen, eller ønsker å dele noen tanker eller erfaringer som kan være nyttige i dette arbeidet send det til oss på mail: postmottak@sor-aurdal.kommune.no Merk mailen: Leve hele livet

 

For arbeidsgruppa Ragnhild Langedrag