Informasjon vedrørende kommunal bygningsmasse i Begnadalen.

Som kjent ble Begnadalen Skole nedlagt for et par år siden. Etter en helhetsvurdering, hvor foreldregruppen den gang var involvert, ble Begnadalen barnehage slått sammen med Hedalen Naturbarnehage sist år.

Etter at flommen «Hans» ødela ungdomsskolen på Bagn, ble ungdomsskolen midlertidig flyttet til Begnadalen Skole. Dette opplevde vi som en rett beslutning der og da, men som det nå er kjent for alle ble det etter en stund avdekket flere problemstillinger knyttet i forhold til driften. Flere rapporter om forhold ved skolebygget i Begnadalen gjorde det svært vanskelig å lovlig drive skole, samt en rapport som viste alvorlige avvik på brannsikkerhet. Summen av disse rapportene gjorde at skolen ble stengt. Valdres Brann- og Redning har senere bekreftet at for å kunne ta i bruk bygget igjen må avvikene på brannsikkerhet rettes.

Kommunestyret vedtok i desember 2023 om eiendomsstrategi at det skal igangsettes avhending av Skolebygget unntatt Samfunnshuset, samt at det skal ivaretas lokaler for Barnehage og SFO.

Så vedtok kommunestyret i mai 2024 at det i en periode på tre år skal åpnes for barnehagedrift på Begnadalen, selv om det er få barn. Dette arbeides det med nå i disse dager. Utfordringen er at det arbeidet som må gjøres for å få brukstillatelse for barnehagedelen er såpass omfattende at lokalene ikke vil bli klare til starten på barnehageåret. Dette har det gått ut informasjon om til barnehageforeldre. Det er også klart at vi ikke kan få dispensasjon til å ta i bruk lokalene før dette arbeidet er sluttført.

Kommunestyret ble 2. mai informert om en antatt kostnadsramme, men det ble ikke vedtatt noen investeringsramme for dette arbeidet. Dette betyr at kommunes administrasjon ikke har fått bevilget penger til dette arbeidet slik saken står per i dag. For at vi skal kunne starte opp dette arbeidet er det nødvendig med et politisk vedtak som bevilger penger til prosjektet. I den forbindelse forberedes det i disse dager en sak til kommunestyret 5. september om omfang og kostnad med å sette barnehagelokaler i lovlig stand.

Når det gjelder resten av bygget har ikke kommunen satt i gang arbeid med å rette avvikene. Dersom avvikene på hele bygningsmassen skulle rettes, er dette så omfattende at det vurderes som ufornuftig å bruke så mye penger på et bygg som det er uklart hva skal brukes til senere. Vi er kjent med at det er sterke ønsker i bygda om å få åpnet peisestua og andre etasje på samfunnshuset. Det er klare avvik på brannsikkerhet på begge disse lokalene. Avvikene på rømningsvei fra andre etasje i samfunnshuset kan ordnes uavhengig av resten av bygningsmassen. Hvordan dette er med avvikene i forbindelse med peisestua er ikke avklart. Uansett vil retting av avvik på brannsikkerhet betinge byggesaksbehandling og dermed bestemte krav til kompetanse på foretakene som skal gjøre dette.

Administrasjonen prioriterer nå å arbeide med mulighetene for barnehagedrift i Begnadalen slik kommunestyret har vedtatt.