Informasjon om et eventuelt bygge- og deleforbud i Spangrud etter "Hans"

Sør-Aurdal kommune sendte i henhold til forvaltningsloven § 16 den 25.09.23 ut varsel om eventuelt bygge- og deleforbud for eiendommer innenfor Spangrud boligfelt, etter skredet som gikk under ekstremværet "Hans".  

Kommunen har i samråd med NVE vurdert at alle med eiendom som er direkte berørt eller som ligger i umiddelbar nærhet til skredområdet skal varsles. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å gå bredt ut med varselet for å sikre oss om at vi har muligheten til å kunne nedlegge et bygge- og deleforbud der dette etter loven kan bli aktuelt. Det kommer frem i Naturskadeloven at kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak. 

Kommunen har hatt befaring med NVE i området. NVE har gitt kommunen beskjed om at eksisterende faresonekart for skred i området skal gjennomgås. Årsaken til dette er for å se om kartet samsvarer med eksisterende kart og dagens situasjon.  

Som man kan lese i varselet så er det varslet to ulike bygge- og deleforbud; varig bygge- og deleforbud etter § 28-1 i plan- og bygningsloven og midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13 i plan- og bygningsloven: 

Plan- og bygningsloven § 28-1  

Ikke alt areal er egnet til utbygging. Dette kan for eksempel skyldes at grunnforholdene er ustabile eller at arealet ligger i områder som er utsatt for flom- eller skredfare. Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven § 28-1 første ledd er at det ikke må bygges på steder der det er for høy risiko som følge av natur- eller miljøforhold.

Det er ingen automatikk i at eiendommen din vil bli nedlagt et bygge- og deleforbud, selv om kommunen har varslet om et slikt forbud etter § 28-1 i denne sammenheng. Det er også slik at hvis bygninger og eiendommer som er berørt direkte av skredet i feltet blir nedlagt bygge- og deleforbud, så vil forsikringsselskapet dekke eiendommen i tillegg til bygg som er ødelagt. Det er viktig å presisere her at det i utgangspunktet må ha oppstått skade på huset for at forsikringsutbetaling skal være aktuelt. Dvs. at det ikke er nok at huset ligger i et skredfarlig område. Bakgrunnen for dette er at et bygge- og deleforbud ikke i seg selv tvinger noen til å flytte

Plan- og bygningsloven § 13-1  

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.  

Uavhengig av hvilken hjemmel et eventuelt vedtak faller inn under så betyr det at områder som er omfattet av forbudet ikke kan gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven. Med tiltak etter plan- og bygningsloven mener vi oppføring, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Et tiltak kan også være endring av utearealer, som for eksempel terrenginngrep, eller opprettelse eller endring av eiendom. Forbudet omfatter også ikke-søknadspliktige tiltak.  

Årsaken til at bygningsmyndigheten velger å varsle et eventuelt vedtak etter §§ 13-1 og 28-1 er fordi vi ikke vet hvilke tiltak som eventuelt må settes inn i området før NVE har vurdert faresonekartet for skred.  

De eiendommene som er varslet kan søke om å gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven. Varselet gir byggesaksbehandler mulighet til å vente med behandlingen av søknader som i utgangspunktet skal avklares i henhold til plan- og bygningsloven §21-7. Varselet fungerer derfor som en sikkerhet, slik at det ikke godkjennes nye tiltak hvor det eventuelt i etterkant viser seg at bygget er satt opp i strid med gjeldende lovverk.

Ved spørsmål om saken kan undertegnede kontaktes. 

Med hilsen 

Mikael Franzén Rønningen
Avdelingsleder – Plan
E-post: Mikael.franzen.rønningen@sor-aurdal.kommune.no