Bakgrunn for stenging av Begnadalen skole

Sør-Aurdal ungdomsskole ble høsten 2023 rammet av flommen, og det ble da besluttet å bruke gamle Begnadalen skole som midlertidig skolebygg. 

Det ble etter en periode med drift rapportert om utfordringer med å ivareta kravene i opplæringsloven, samt elever og ansattes fysiske arbeidsmiljø.

For å undersøke disse forholdene nærmere, ble det bestilt tilsyn med påfølgende rapporter fra Medco dinHMS (bedriftshelsetjeneste), Miljørettet helsevern Hallingdal og Valdres brann og redning, samt eksternt firma SOS Brannconsult. Rapportene fra Medco dinHMS og Miljøretta helsevern Hallingdal inneholder funn som krever tiltak for å kunne drifte skolen på en forsvarlig måte.

Etter at foreløpig rapport fra SOS Brannconsult forelå, ble det fattet vedtak om umiddelbar stenging av skolen av hensyn til brannsikkerheten til både elever og ansatte. Å opprettholde driften ved skolen på kort sikt ble ikke vurdert som et alternativ, da det ville betydd å drifte skolen med lovbrudd.

Nå jobbes det aktivt med å se på alternative løsninger for skoledrift fram til en mer permanent løsning foreligger. Kommunen jobber med en løsning som ivaretar både sikkerheten og undervisningsbehovene til elevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole.

Kommunen forstår at denne situasjonen kan være utfordrende for elever, foresatte og ansatte, og vi forsikrer alle involverte parter om at vi jobber målrettet for å få til en god løsning til etter påskeferien.

Vedtaket om stenging er i første omgang fram til påske.