Orientering - vann og avløp i Sør-Aurdal

I kommunestyret den 20. mai 2021 ble det gitt en orientering av administrasjonen om avgiftssystemet innen vann og avløp. Her gjengir vi noe av det som det ble opplyst om på møtet.

Denne saken omhandler kun vann og avløp, mens den fakturaen en innbygger mottar inneholder også andre kommunale avgifter

Relevante vedtak:

April 2016: Hovedplan VA, sak 019/16

Vedtak i saken: Hovedplan vann og avløp for perioden 2016-2025 vedtas. Planen legges til grunn for det enkelte års budsjettbehandling og prioritering av tiltak innen vann og avløp Gjennomføring av planen slik den foreligger, forutsetter at det opprettes en ny ingeniør i forbindelse med budsjettbehandlingen 2017

April 2019: Bærekraftig kommune – driftstilpasning sak 013/19

Vedtak i saken: pkt. 8: Kommunestyret tar opptrapping av selvkostområdet vann og avløp i henhold til hovedplan for vann og avløp til etterretning og ber administrasjonen om å innarbeide dette innarbeides fra 2020 i forbindelse med det nye gebyrregulativet som ligger ute til høring.

Mai 2019: Gebyrforskrift og tilhørende regulativ, sak 022/19

Vedtak i saken: Kommunestyret vedtar ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Sør-Aurdal kommune med tilhørende gebyrregulativ og standard abonnementsvilkår. (…)

Desember 2019: Budsjettvedtak

Økte gebyrinntekter VA - ny gebyrforskrift

Opptrapping av selvkostområdet vann og avløp jfr. sak KS-013/19, iht. Hovedplan VA, med målsetning om 100 % dekningsgrad senest innen 2026.

Det er altså vedtatt en hovedplan som sier noe om investeringer og planer innenfor VA. Deretter er det vedtatt opptrapping av selvkostområdet vann og avløp. Nytt gebyrregulativ ble da vedtatt i 2019, etter at det hadde vært ute på høring. Gebyrforskriften la grunnlag for et nytt regulativ som i større grad differensierte med tanke på forbruk. Dette er også i tråd med bærekraftsmålene som sier noe om at vi må forvalte ressursen vi har på en fornuftig måte.

Avregninger og fakturaer

Administrasjonen har gjennomgått avregningene og sett på forbruket av vann i ulike husstander. Dette viser at  61 % av abonnentene bruker mindre enn 110 m3 årlig, og at 80 % av abonnentene bruker mindre enn 150 m3 årlig. 13 % av abonnentene som bruker over 150 m3 årlig, er næringsbygg eller bygg med flere enheter.  

Ca 7 % av abonnentene, eller 28 enheter, har et høyt vannforbruk og har derfor merket overgangen fra stipulert- til målt forbruk ekstra godt.

Det er altså ikke avdekt noen åpenbare feil, og det viser at store husstander/forbrukere har fått høye avregninger (pga. for lav a-konto i fjor), mens små husstander betaler like mye eller mindre enn før.

Når det gjelder faktureringsrutiner er kommunen i ferd med å endre disse, slik at det blir mer fleksibelt for abonnentene.

Selvkost

Ordningen med selvkost reguleres i selvkostforskriften.

Det er abonnentene som «eier» anleggene, men disse anleggene driftes av kommunen.

Overskudd, blir satt av til bundne fond, dette kan kun brukes på vedlikehold av tjenesten. Kommunen kan altså ikke bruke overskuddet til annen kommunal drift. Dersom det blir et underskudd i tjenesten, kan kommunen fremføre dette i inntil 5 år.