Skogsbilveger - tilskuddsordninger

Utbygging av et rasjonelt hovedvegnett skal ha prioritet, og det er et mål at tilskuddet bidrar til økt aktivitet.
Tilskudd til ombygging av skogsbilveger til vegklasse 3 eller 4 (kf. ”landbruksvegnormalene”) vil kunne ytes med inntil 50 % av godkjente anleggskostnader.

Når det gjelder vegprosjekter er det viktig å merke seg at, som tidligere, skal søknaden vedlegges en teknisk plan: kartfesting, linjebeskrivelse, mengdeoversikt og kostnadskalkyle.

Det er særlig viktig å ta hensyn til mulig skredfare (PDF, 15 MB) ved planlegging av vegtraséer. 

Prosjektene må også på forhånd ha godkjenning i henhold til forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier:

Kontaktinfo

Espen Nerødegård
Skogbrukssjef
E-post
Telefon +47 90 13 35 87

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt