Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og NAV Valdres samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er NAV som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte 
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Melde fra om endringer 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

NAV Valdres - tlf. 55 55 33 33

Kontaktinfo

NAV
Telefon 55 55 33 33