Praktisk bistand / hjemmehjelp

Formålet med tjenesten er å yte hjelp til personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet.

Hjemmehjelp betales etter satser bestemt av kommunestyret – justeres hvert år ved budsjettvedtak. Jf. "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-1 og § 3-2 nr.6 bokstav b

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Adresse

Besøksadresse, øvre del:
Dalagata 27
2930 Bagn


Besøksadresse, ytre del:
Brunbakklivegen 15
3528 Hedalen