Korttidsopphold

Formålet med korttidsopphold er behandling, utredning og opptrening med tanke på forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig.

Pris for korttidsopphold og rehabiliteringsopphold justeres av sentrale myndigheter årlig. Regning sendes hver måned.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m. § 3-1 og § 3-2 nr. 6 bokstav c.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Sør-Aurdalsheimen
Telefon 61 34 87 13

Adresse

Besøksadresse:
Storebruvegen 33
2930 Bagn


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn