Lærere og fagarbeidere i Sør-Aurdalsskolen fra skoleåret 19/20. Saksnr 19/293

For skoleåret 2019/2020 har vi ledig faste og midlertidige stillinger ved kommunens fire skoler:

Bagn skule: 1.-7.klasse, 131 elever, 13,3 årsverk for lærer og 1,8 årsverk for fagarbeider/assistent

Begnadalen skole: 1.-7.klasse fådelt skole,  34 elever, 4,4 årsverk for lærer og 1,45 årsverk for fagerbeider/assistent

Hedalen barne- og ungdomsskole: 1.-10-klasse fådelt skole, 60 elever på barnetrinnet og 13 elever på ungdomstrinnet, 10,3 årsverk for lærer og 2,7 årsverk for fagarbeider/assistent

Sør-Aurdal ungdomsskole: 8.-10.klasse, 87 elever, 13,9 årsverk lærer og 1,6 årsverk fagarbeider/assistent

Om skolene i Sør-Aurdal:

Sør-Aurdal er en språkkommune og har de siste 2 årene deltatt i den nasjonale satsingen. Dette har vært et omfattende arbeid som har resultert i en forpliktende språkplan som inkluderer bibliotekene, helsestasjonen, barnehagene og skolene. Kommunene har over flere år prioritert IKT slik at PC-tettheten på skolene er meget god. Skolene bruker Office 365 sammen med læringsplattformen Skooler.

Det er viktig for kommunen å ha et godt støtteapparat rundt elevene og deres familier, og vi har derfor ansatt vernepleier og foreldreveileder. Vernepleier har tett oppfølging av lærerne og er med på å utvikle gode opplegg for klassene og enkeltelever, mens foreldreveileder samarbeider med familiene i de sakene der det er behov for det. Alle skolene har helsesykepleier til stede, og vi har også et godt samarbeid med psykisk helse i kommunen.

Kommunen prioriterer kompetanseheving og oppfordrer nyutdannede lærere til å delta på samlingene for nyutdannede i regi av fylkesmannen.

I kommunesenteret vil nytt skolebygg – Sør-Aurdalshallen – stå ferdig høsten 2019. Bygget rommer ny idretts- og svømmehall, lokaler for kulturskolen og klasserom.

Sør-Aurdal kommune er en god kommune å bo i. Vi har en fabelaktig natur med gode muligheter for å drive med friluftsliv, jakt og fiske. I tillegg er det et rikt idretts- og kulturliv med aktive frivillige lag og organisasjoner. Kommunen har full barnehagedekning og den ene barnehagen er naturbarnehage.

 

Hvem er du?

 • Du ønsker å gjøre en forskjell for den enkelte elev; du er den eleven husker med glede og takknemlighet når han/hun ser tilbake på tiden sin i grunnskolen
 • Du ønsker å delta i videreutviklingen av skolen i Sør-Aurdal
 • Du ønsker å bli en del av og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du tar ansvar for at elevene har et trygt og godt læringsmiljø
 • Du har gode IKT-kunnskaper, og kanskje vi er så heldige at du har drevet med koding i skolen?
 • Det er ønskelig med undervisningskompetanse i tysk og engelsk for ungdomstrinnet

 

Vi ber deg oppgi følgende i søknaden:

 1. Ved hvilken/hvilke skole(r) du ønsker å arbeide
 2. Ønsket stillingsprosent

 

Nærmere informasjon får du ved å henvende deg til:

 • Rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole – Annette Møller, tlf 61 34 86 63
 • Rektor ved Begnadalen skole – Bjørg Strandbråten, tlf 61 34 86 62
 • Rektor ved Sør-Aurdal ungdomsskole – Jan Henrik Bakke, tlf 61 34 86 12
 • Rektor ved Bagn skule – Eric Martinussen, tlf 61 34 86 03
 • Kommunalsjef for oppvekst og kultur – Inger Randi Islandsmoen Kleven, tlf 61 34 85 26

 

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

SØKNADSFRIST: 01.04.2019