Kommunene i Valdres søker etter felles sekretariat for kontrollutvalgene

Logoer valdreskommunene - Klikk for stort bilde

Hver kommune har ett kontrollutvalg, som forestår løpende kontroll og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver er regulert av Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner av 15.06.2004.

Sekretariatet skal bistå kontrollutvalget i arbeidet opp mot kommunen og opp mot kommunerevisjonen. Det søkes etter person med kunnskap om kommunal forvaltning, saksbehandling og offentlig rett.

Arbeidets omfang avhenger av aktivitetene i kontrollutvalga. Sekretariatsfunksjonen er basert på kjøp av tjenester og er timebasert. Arbeidsmengden er stipulert til omlag 500 timer per år fordelt på ca 25 møter.

Det søkes etter en aktiv og utadvendt person som kan jobbe selvstendig, har god kommunikasjonsevne og kan bidra til positiv utvikling av kommunene gjennom kontroll- og tilsynsarbeid, herunder å:

  • stå for saksutredning, forberede og tilrettelegge saker som skal behandles fram til vedtak i kontrollutvalgene.
  • bistå kontrollutvalgene med at nødvendig kontroll og tilsyn blir satt på dagsorden.
  • ta ansvar for å planlegge kontrollutvalgets møter med innkalling og protokoller iht. kommunelovens saksbehandlingsregler, samt praktisk arrangement av møtene.
  • delta i møtene og koordinere møteaktiviteten med kommunens revisor.
  • håndtere kontrollutvalgenes arkiv

Vedkommende må beherske både bokmål og nynorsk.

Det er utarbeidet egen Oppdragsavtale for sekretariatet.

Ansatte i kommunene kan ikke være sekretariat for kontrollutvalgene og sekretariatet skal være uavhengig i forhold til administrasjon og revisjon. Med bakgrunn i nevnte ønsker vi å kjøpe tjenesten fra eksterne leverandører eller private aktører, og vi er interesserte å få oversendt et tilbud på utførelsen av tjenesten, med timesats (inklusiv kontorkostnader, internett, reise m.m.), samt CV til den som skal utføre oppdraget.

Konkurransegrunnlag og annen informasjon fås ved henvendelse til Reidar Schlytter på e-post reidar.schlytter@sor-aurdal.kommune.no eller Finn Helge Lyster på finn.helge.lyster@vestre-slidre.kommune.no.
Søknad/tilbud sendes de samme innen torsdag 01.03.2018.

Ta gjerne kontakt med k-utv lederen i en av kommunene i Valdres. Oversikt over disse finner du på hjemmesiden til Valdreskommunene eller at du tar direkte kontakt med Reidar Schlytter mobil 918 24 688 eller Finn Helge Lyster mobil 920 18 558 for mer informasjon.

Velkommen til en spennende utfordring