Rådgivende folkeavstemning om skifte av hovedmål ved Bagn skule

I forbindelse med administrasjonens utredning av hovedmål ved Bagn skule skal det avholdes rådgivende folkeavstemning for stemmeberettigede innbyggere tilhørende Bagn krets.

Kommunestyret har i sak 032/21 vedtatt at hovedmål ved Bagn skule skal utredes. Som ledd i utredningen skal det etter Opplæringsloven § 2-5 sjuende ledd avholdes rådgivende folkeavstemning:

I samband med skifte av hovudmål eller når eit fleirtal i kommunestyret eller minst 1/4 av dei røysteføre krev det, skal det haldast rådgjevande røysting. Røysterett har alle som bur i det området i kommunen som soknar til skolen, jf. § 8-1, og som har røysterett etter valgloven § 2-2. Røysterett i høve til skriftleg opplæring har dessutan foreldre eller forsytar til barn på barnesteget ved skolen, utan omsyn til bustad eller statsborgarskap. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Det følger av forskrift til opplæringsloven § 9-5 at nytt vedtak om hovedmål ikke kan gjøres før det er gått 5 år.

Sak om rådgivende folkeavstemning behandles i kommunestyret 19.05.2022.

Tid og sted for stemmeavgivningen

Sted:

Kommunehuset Tingvoll - resepsjonen

Dato:

28/3 - 1/4

29/3 og 31/3

Åpningstider:

kl. 9.00 - 15.00

kl. 9.00 - 18.00