Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnete styringsdokumenter og gir rammer for utviklingen av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Her definerer politikerne hvilke mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter for å nå målene.

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel og bestemmelser er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven. 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplaner kan ikke påklages.

Veileder til kommuneplanens samfunnsdel

Veileder til kommuneplanens arealdel