Vedtak av reguleringsplan for Begnadalen skytebane

I kommunestyremøtet 19.05.2022 ble reguleringsplanen for Begnadalen skytebane vedtatt. 

Jamfør plan- og bygningsloven § 12-12 godkjente kommunestyret i møte 19.05.2022, sak 020/22, detaljregulering for Begnadalen skytebane, planID 3449R002. Formålet med planen er primært å redusere støy fra Begnadalen skytebane. Dette skal gjøres ved å anlegge ny 200m-bane og 100m-bane. Planen ligger på gnr/bnr 73/1.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til forvaltningsloven, § 29 påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage kan sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller på e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.