Offentlig høring av nye vegnavn nr. 2/2021

I henhold til matrikkelloven § 21 legges forslag til nye vegnavn ut på offentlig høring.

Dette gjelder adresseparseller innenfor reguleringsplaner i områdene Stavadalen, Ølnesæter/Grokløv og en veg på Nordre Fjellstølen.

Etter 1. høring med høringsfrist 07.04.2021 kom det inn noen merknader fra Språkrådet. Dette medfører at det må legge ut 4 endringer på ny høring. I tillegg er det en adresseparsell, veg nr. 28, som ikke var med på den 1. høringen.

Eventuelle forslag til endringer skal sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller på epost til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 21. mai 2021.