Offentlig ettersyn - utbyggingsavtaler i Sør-Aurdal kommune

Det ble i sak 014/19 vedtatt å legge ut sak om utbyggingsavtaler i Sør-Aurdal kommune til offentlig ettersyn i 30 dager, før endelig vedtak kan fattes av kommunestyret, jf. pbl. § 17-2.

Utbyggingsavtaler kan være et viktig redskap kommunen kan ta i bruk, for gjennomføring av tiltak i forbindelse med arealplaner. For at kommunen kan ta i bruk utbyggingsavtaler må rutiner for håndtering av utbyggingsavtaler vedtas av kommunestyret, jf. pbl. § 17-2. Det gjøres oppmerksom på at paragrafer i veileder og figurer hentet fra denne, er basert på plan- og bygningsloven (pbl.) av 1985, mens paragrafen er endret fra kapittel 64 til kapittel 17 i pbl. av 2008.

 

Frist for eventuelle merknader og innspill vil være 30. april 2019, og sendes postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.