Offentlig ettersyn - Stavedalen Øst, planID 0540R085

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, og formannskapets vedtak i sak 034/19, legges forslag til detaljregulering for Stavedalen Øst, planID 0540R085, ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse.

Formannskapet 27.08.2019: Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FS- 034/19 Vedtak: Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge detaljreguleringsplan for Stavedalen Øst, planID 0540R085, ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer i planforslagets reguleringsbestemmelser.

  • Bestemmelsen § 1.1. er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, første og andre setning endres til «Bebyggelsen skal ha saltak, med vinkel mellom 22 og 34 grader.»
  • Bestemmelsen § 1.4 første setning endres for å spesifisere oppstogo til «Det tillates hytter med en etasje, i tillegg til oppstugu. BRA for oppstugu skal ikke overstige 1/3 av hyttas samlede BYA.»
  • Bestemmelsen § 1.6 tredje setning endres for bedre spesifisering i tredje setning til «Anneks skal ikke være over 40 m2 og uthus/garasje skal ikke være over 40 m2, med samlet utnytting som ikke overskrider 50 m2.
  • Bestemmelsen § 1.15 bør være mer presis i forhold til bygg uten oppstogo.Teksten endres til «For bygg med en etasje tillates maksimal mønehøyde på 6 meter, og gesimhøyde på maksimalt 3,8 meter. For bygg med oppstugu tillates maksimal mønehøyde på 6 meter, og gesimshøyde på maksimalt 5,3 meter. Høydene måles fra planert gjennomsnittlig terrengnivå omkring bygget.»

Eksisterende eiendom 5/10 endres fra fritidsboligformål til boligformål, da dette er omsøkt og godkjent på et tidligere tidspunkt. Tomtene 1, 45, 69, 86, 134, 146 og 147 fjernes fra planen på grunn av graden av eksponering mot horisonten og bygg på høydedrag. Tomtene 80, 82, 156 fjernes fra planen på grunn av svært bratt terreng som vil gjøre det vanskelig å overholde planbestemmelsene. Det skal prosjekteres kapasitet for eksisterende avløpsanlegg, av foretak med hydrogeologisk kompetanse, for å se om det har kapasitet til å ta i mot økte mengder eller om det må utvides. I prosjekteringen skal skisse for trasé for hovedledning for vann og avløp vises.

 

Sakens dokumenter er tilgjengelige på Sør-Aurdal kommunes nettside www.sor-aurdal.kommune.no, og i resepsjonen på Planavdelingen i kommunehuset i Bagn.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 11.november 2019.