Offentlig ettersyn - detaljregulering F5 Skartjern

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, og formannskapets vedtak i sak 017/19, legges forslag til reguleringsplan for F5 Skartjern, planID 0540R075, ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på Sør-Aurdal kommunes nettside www.sor-aurdal.kommune.no, og i resepsjonen på Planavdelingen i kommunehuset i Bagn.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 25. mai 2019.