Kommuneplanens samfunnsdel - Sør-Aurdal kommune mot 2030, vedtatt plan

Sør-Aurdal kommunestyret vedtok i møte 16.09.2021 sak 044/21, kommuneplanens samfunnsdel, Sør-Aurdal mot 2030, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.