Kom med innspill til kommuneplanens arealdel!

Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er i gang, og nå kan du komme med arealinnspill til planen. 

Frist for arealinnspill er 1. oktober.

Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen gir føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle arealene i kommunen. Planen bestemmer blant annet hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres. Arealdelen skal legge til rette for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi.

Kommuneplanens arealdel skal være forankret i kommuneplanens samfunnsdel, som angir overordnede satsinger og mål for Sør-Aurdal kommune, og føringer for hva som vil bli prioritert i ny arealdel.

Planprogrammet som gir rammer for det videre planarbeidet med arealdelen var på høring i perioden 24.02.2022 - 22.04.2022, som ga innspill til hva planarbeidet bør omfatte. 19. mai 2022 godkjente kommunestyret planprogrammet.

Innspill som gjelder ny eller endret arealbruk skal sendes inn skriftlig. Med arealbruksendringer mener vi forslag som har et annet arealbruk enn det som er fastsatt i gjeldende arealdel. Kommunen vil legge stor vekt på at innspillene skal være i samsvar med den vedtatte arealstrategien, før de eventuelt blir med videre til vurdering og forslag til ny arealdel. Kommunens arealstrategi kan du finne i kommuneplanens samfunnsdel

 

Slik sender du inn innspill

Arealinnspill sendes inn på en av disse måtene innen 1. oktober 2022.

  • Via skjemaet til høyre på denne siden (anbefalt)
  • Brev til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
  • E-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Lurer du på noe, eller trenger du hjelp i forbindelse med innsendelse? Da er det bare å ta kontakt:
Marie Kristine Ødegård: Marie.Kristine.Odegard@sor-aurdal.kommune.no 
Mikael Franzen Rønningen: Mikael.Franzen.Ronningen@sor-aurdal.kommune.no

 

Hva må være med i innspillet?

Dersom forslagsstiller foreslår nye områder, som ikke ligger inne i eksisterende arealdel vil kommunen kreve at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning i tråd med forskrift om konsekvensutredning før kommunen velger å ta stilling til om forslaget skal være med videre. Alle forslag til arealbruksendringer/ utbygging skal inneholde følgende:

- Beskrivelse av tiltaket med begrunnelse. Skriv gjerne hvor stort område som ønskes omdisponert, hvor mange enheter eller kvadratmeter bebygd areal en tenker seg, adkomstforhold, muligheter for tilknytning til eksisterende infrastruktur m.m. 

- Kartskisse som viser plassering så nøyaktig som mulig og gårds- og bruksnummer.

- Konsekvenser av arealbruksendringene og hvordan det samsvarer med kommunen sin arealstrategi.

 

Kart og gjeldende kommuneplaner til bruk i innspillet kan hentes fra kommunens kart

 

Hva skjer med innspillene?

Alle arealinnspill vil bli vurdert og lagt fram for politisk behandling før de tas inn i forslaget til ny arealdel. Vi gjør oppmerksom på at iht plan- og bygningsloven har ikke kommunen plikt til å informere forslagstillere om hvordan innspillet behandles underveis i planprosessen. Det er heller ikke klagerett på vedtaket av ny kommuneplan. 

Dersom arealinnspillet er i strid med kommunens målsettinger eller nasjonale og regionale føringer, kan det bli avvist. Manglende behov for arealbruken, grunnet store utbyggingsreserver i gjeldende kommuneplaner, er også en årsak til at innspill ikke prioriteres. 

Regionale og nasjonale myndigheter kan fremme innsigelser til arealendringer ved høring av planforslaget. Arealinnspill som tas inn i kommuneplanen ved 1. eller 2. gangs høring vil først være endelig avklart når kommunestyret godkjenner planen rundt årskiftet høsten 2023. 

Alle arealinnspillene vil bli referert i saken, og ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. 

Når ny kommuneplan er vedtatt, vil alle få en tilbakemelding på om arealinnspillet er tatt hensyn til i planen.