Høring - Ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune

Ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune legges med dette ut på høring. 

Høringsfrist: 5. desember 2022

Kommunestyret behandlet sak om nedleggelse av Begnadalen skole 15.09.2022, KS-052/22:

Kommunestyret vedtar følgende:

1)            Begnadalen skole legges ned fra 01.10.2022. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune sendes på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse.

Skolekretsgrenser angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene. Når det fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret. Forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune etter nedleggelse av Begnadalen skole legges med dette ut på høring.

Utdanningsdirektoratet har presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolenes samarbeidsutvalg og FAU få uttale seg før vedtak om kretsgrenser fattes. Også andre som elevråd, fagforeninger, organisasjoner og andre som kan ha interesse i saken inviteres til å uttale seg.

Klikk her for å fylle ut skjema for innspill