Høring - Innføring av nedsatt konsesjon

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 23.02.2023 å legge ut på høring om det skal innføres nedsatt konsesjonsgrense for hele Sør-Aurdal kommune. Formål med nedsatt konsesjon og boplikt er å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig, blir brukt til fritidsformål.

En innføring av nedsatt konsesjon har ikke tilbakevirkende kraft, men vurdering av boplikt vil gjøre seg gjeldene når bolighus eller landbrukseiendommer kommer på salg eller overdras til nær familie.

Konsesjonsloven §7 åpner for at kommuner kan sette §4 første ledd nr 2 og 4, samt §5 første ledd nr 1 ut av kraft.

Hvilke type eiendommer hører til de ulike paragrafene?

A) - §4 første ledd nr 2- ubebygde tomter som er regulert til boligformål.

B) - §4 første ledd nr 4- bebygd eiendom som ikke er over 100 dekar og der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke har mer enn 35 dekar.

C) - §5 første ledd nr 1- eiendom som overtas av eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje.

Ved nedsatt konsesjon må det søkes konsesjon hvis noen vil overta en av disse typene eiendom uten å bosette seg der innen ett år fra eiendommen er overdradd. Eier plikter å ta eiendommen som sin reelle bolig eller det kan vurderes upersonlig boplikt.

Jf. forvaltningsloven §37 legges forslag til ny forskrift ut på høring. Etter gjennomført høring, vil kommunestyret ta endelig stilling til om det skal innføres nedsatt konsesjon for både §4 første ledd nr 2 og 4 og §5 første ledd nr 1 ut av kraft. Hvis det det fattes vedtak om å innføre nedsatt konsesjon vil det søkes landbruksdirektoratet om å få innføre ny lokal forskrift etter konsesjonsloven §7.

Forslag til forskrift om nedsatt konesjonsgrense etter konsesjonloven §7, Sør-Aurdal kommune, Innlandet

§ 1 Konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 blir satt ut av kraft i Sør-Aurdal kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

§ 2 Konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 blir satt ut av kraft i Sør-Aurdal kommune for:

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

§ 3 Konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 blir satt ut av kraft for Sør-Aurdal kommune for eiendommer som blir omfattet av § 1 og § 2.

§ 4.Denne forskrifta trer i kraft straks.

Frist for å komme med høringsinnspill/merknader er 20.juni 2023.

Merknaden må være skriftlig og sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller sendes pr brev til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.