Høring - Begnadalen skole

Fra høsten 2022 er det ikke elever ved Begnadalen skole. Noen foreldre til elever som sokner til skolen har uttrykt ønske om et SFO-tilbud i Begnadalen, gjerne i samarbeid med barnehagen. Kommunestyret har på bakgrunn av dette bedt administrasjonen om en utredning av saken.

Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 016/22 å be kommunedirektør å utrede følgende: 

 1. Utrede nedleggelse av Begnadalen skole.  
 2. Utrede et SFO-tilbud i Begnadalen, da med mulighet til å følge skoleskyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole. SFO tilbudet i Begnadalen bør sees i sammenheng med barnehagen.  
 3. Se på muligheten for å benytte skolebussen for videregående skole for elever som eventuelt velger å benytte seg av SFO på Bagn.  
 4. Sikre en god, trygg og effektiv skoleskyss for alle elevene fra Begnadalen til Bagn.  
 5. Redegjøre for oppfølging av utviklingen ved Begnadalen skole siden budsjettmøtet 2020 og orienteringen i kommunestyremøte juni 2021. 

Saken presenteres for kommunestyret i september. 

Det er arbeidet med høringsdokumentet siden kommunestyremøtet 31. mars. Dokumentetet legges nå ut på høring, slik at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av eventuell nedleggelse før vedtak treffes.

Høringsinstanser: 

 • Skolene og barnehagenes samarbeidsutvalg i Sør-Aurdal   
 • Foreldrerådets arbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i Sør-Aurdal   
 • Arbeidstakerorganisasjonene 
 • Andre brukere av skolen som kan bli påvirket av eventuell nedleggelse  
 • Fylkeskommunen (Innlandstrafikk)
 • Andre  

Uttalelser

Frist for å gi uttalelser er 08.08.2022.

Høringsinnspill merkes med “Høring, Begnadalen skole. Oppvekst og kultur”, og sendes på e-post til  postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller per post til

Sør-Aurdal kommune, Oppvekst og Kultur
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

 

Det er viktig å understreke at dette er et høringsdokument - og ikke en ferdig utredet og konkludert sak der det foreligger forslag til vedtak. Høringsinnspillene tas med som kunnskapsgrunnlag i utredningen, og saken legges fram for politisk behandling i kommunestyret 15. september 2022. 

Høringsdokumentet er organisert ut ifra punktene i kommunestyrets vedtak. Punkt 5 er ikke en del av høringen, og legges fram for kommunestyret 15. september.