Begnadalen skytterbane - høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok 05.10.2021 i sak 033/21 å legge detaljreguleringen for Begnadalen skytterbane, planID 3449R002, ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av Begnadalen skytebane, og primært redusere støy fra eksisterende skytterbane. Dette skal gjøres ved å anlegge en ny 200m-bane og ny 100m-bane. Planområdet er ikke regulert, og ligger som LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Plassering og retning av skytebanen er valgt for å oppnå minst mulig støy for naboer.

Frist for innspill er 19. november 2021.

Uttalelser til planforslaget kan sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller i post til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.