2. gangs høring og offentlig ettersyn - kommunedeplan Bagn, planID 0540K005

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, og formannskapets vedtak i sak 008/21, legges forslag til kommunedelplan for Bagn, planID 0540K005, ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er at det skal være et overordnet verktøy både for kommunen og private interessenter i håndtering av framtidig utbygging og utvikling av stedet.

Eiere av eiendommer der arealformål er endret fra 1. gangs høring og offentlig ettersyn, får tilsendt eget skriv med informasjon. 

Sakens dokumenter er tilgjengelige på Sør-Aurdal kommunes nettside www.sor-aurdal.kommune.no, og i resepsjonen på kommunehuset i Bagn. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 14. mai 2021.