Kan jeg bli på hytta?

Mange er usikre på reglene for opphold i fritidsbolig. 

15. mars kom Regjeringen med «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv i anledning utbrudd av Covid19». 

§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
 
§ 6.Straff
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

 
Fasit er altså: Flytt fra hytta og hjem til kommunen der du er folkeregistrert. 

Sør-Aurdal kommune har ikke lov til å gi dispensasjon fra denne regelen.

 

Det er to grunner til at denne forskriften trår i kraft:

Smittevern – jo mer vi flytter på oss, jo mer smitte blir det

Helsevesenet vårt er dimensjonert for egen befolkning. 

Du kan være frisk og helt isolert på hytta, men kan fortsatt brekke beinet. Da har vi plikt på oss til å hjelpe. Det er dette vi må unngå. 

Enda mer informasjon finner du her

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-kan-forby-opphold-pa-fritidseiendommer-og-fastsetter-tydelige-regler-for-karantene-og-isolasjon/id2693647/