Gradvis gjenåpning av samfunnet

Beredskapsgruppa i Sør-Aurdal kommune har de siste dagene mottatt flere henvendelser angående gjenåpning av forskjellige funksjoner og tjenester i kommunen. Dette kan være spørsmål om når ungdomsklubbene i kommunen kan åpne igjen til når hjemmekontorordningen avsluttes.

Vi ønsker med dette å prøve å besvare noe av de henvendelsene vi får inn.

Spørsmålene om hjemmekontor og hvor lenge vi skal beholde denne ordningen er todelt. Den enkelte kommunalsjef i organisasjonen avgjør på selvstendig grunnlag hva som er den mest hensiktsmessige måten å drive dette videre på. Vi må sikre at de kommunale tjenestene ivaretas på en god måte.

For ansatte på rådhuset, som i dag jobber fra hjemmekontor vil denne løsningen enn så lenge fortsette som før med unntak av at vi åpner opp for at folk som må inn på kontoret for å ordne praktiske  ting kan gjøre dette. Det vil i så fall bli åpnet for kontorbruk en eller to dager i uka. De som fortsatt kan jobbe hjemmefra skal gjøre det inntil videre.
Dersom du har behov for å jobbe fra kontoret en dag eller to i uka vil du selv stå ansvarlig for renhold av det arealet du disponerer (egne retningslinjer vil bli utarbeidet for dette). Begrunnelsen for dette valget er betinget av at alt renholdspersonell i kommunen per nå er omdisponert for å ivareta renhold på skoler, barnehager og innen helse.

Beredskapsgruppa hadde under sitt møte mandag 11/5 oppe til diskusjon åpning av ungdomsklubbene i kommunen. Vi landet på at inntil videre vil disse fortsatt være stengt for aktivitet. Begrunnelsen for dette valget må sees i sammenheng med den innsatsen som legges ned i organiseringen av barnehager og skoler etter at disse åpnet for full aktivitet. Sektor oppvekst og kultur legger ned store ressurser for å ivareta og sikre gruppesammensettinger som skal hindre smitteutvikling. Om vi åpner opp for ungdomsklubber nå vil dette kunne være med på å vanskeliggjøre skolens smitteforebyggende aktivitet.

Kommunale bygg vil inntil videre være stengt for all annen aktivitet enn den aktiviteten kommunen selv driver. Dette betyr at idrettshallen og svømmehallen fortsatt vil være stengt. Det samme gjelder rådhuset når det gjelder publikumsbesøk. For rådhuset er det viktig at dørene holdes låst og at kun dører til legekontor etc er åpne. Grunnen for dette valget er betinget i ressurstilgang for renhold.

Vennlig hilsen

Haakon B. Ludvigsen
Kommunedirektør
Sør-Aurdal kommune