Varsel om kabel/skap/stolpe sanering for Telenor på Leirskogen

Linjeproff As har inngått avtale med Telenor om å sanere kabel/skap/stolper i Sør-Aurdal kommune, område Leirskogen. Arbeidet vil starte i begynnelsen av august og holde på fram til desember 2023.

På grunn av arbeidets art, vil vi være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig
transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpetraseer/
og fra/til offentlig vei, og vi vil med dette også varsle om bruk av ATV og
beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i
motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b.

Vi ber om å få opplyst om det er områder som det fra vår side må treffes spesielle tiltak i
forbindelse miljø/naturvern. Vi vil selvfølgelig bestrebe oss på å ivareta natur/fauna på best
mulig måte, og ønsker oss et godt samarbeid med både kommunen og private grunneiere
som måtte bli berørt.

Henvendelser i forbindelse med varslet, bes rettet til Contract & Communication Manager
Jørn-Bjarne Johansen Tlf. 90581929 eller mail: Jorn.bjarne@linjeproff.no.