Tilsyn med miljørettet helsevern barnehage og skole

Miljørettet helsevern er et svært viktig og omfattende område som skal forvaltes av et uavhengig og kompetent organ. Kort fortalt omfatter miljørettet helsevern alle forhold som har innvirkning på innbyggernes fysiske og psykiske helse.

I 2019 ble det utredet om det var en god løsning å forvalte dette området i et samarbeid mellom fem Valdreskommuner, og det ble samtidig innhentet pristilbud fra ulike tilbydere av miljørettet helsevern. Konklusjonen på dette arbeidet var at noen av Valdreskommunene, med tanke på kompetanse, uavhengighet og økonomi, ønsket å inngå kontrakt med ekstern tilbyder.

I budsjettbehandlingen 2019 avsatte Sør-Aurdal kommune ressurser til denne tjenesten, og Sør-Aurdal inngikk kontrakt med https://www.mhvh.no/, Hallingdal miljøretta helsevern. Det er avholdt oppstartsmøte med Hallingdal miljøretta helsevern, og det er bestemt at vi skal starte med tilsyn på kommunens barnehager, for så å fortsette med skolene.

Kommunen fikk i januar tilsyn fra Fylkesmannen der tema var «Tilsyn med kommunens arbeid med å føre tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler».

Dette tilsynet var til stor hjelp i kommunens gjennomgang av miljørettet helsevern og arbeidet framover. Fylkesmannen kom fram til at kommunen per nå har mangelfulle rutiner for å ivareta miljørettet helsevern i barnehage og skoler i henholdt til lovverket. Kommunen har satt i gang prosesser for å imøtekomme det som kreves på dette området.