Informasjon til velforeninger/hytteeiere/sætereiere

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS - Klikk for stort bilde 

Valdres brann og redningstjeneste IKS har nå startet opp med tilsyn/feiing på fritidsboliger, Dette er pålagt i forskrift fra 2016.

I denne forbindelse er det sendt ut faktura for tilsyn og feiing. Fakturaen har nå gått ut til alle eiere av fritidsboliger.

Tilsyn/feieravgiften faktureres eieren hvert år som en á konto betaling i stedet for at det blir en stor faktura etter hvert besøk. Tilsyns- og feieravgiften er beregnet ut fra selvkostprinsippet, det vil si at vi ikke skal ha fortjeneste på dette.

 

Varsling til eiere av fritidsboliger/hytter/sæter vil skje via SMS melding. Her foreslår vi en dag for besøk. Eier svarer på SMS om datoen passer eller ikke. Dersom tidspunktet ikke passer for eier må du ta kontakt slik at nytt tidspunkt kan avtales. Ingen ting vil bli gjort før vi har fått kontakt og avtalt tid.

 

Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.

 

Utdrag fra ny forskrift.

Det har nå kommet ny forebyggendeforskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, hytter og fritidsboliger. Denne med virkning fra 01.01.2016. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Den nye Forskriften vil gi et bedre tilbud til eiere og brukere av fritidsboliger. Det overordnede målet for feie og tilsynsordningen er og holde brannsikkerheten på et sikkert nivå.

 

Se mer info på www.valdresbrannvesen.no eller www.sor-aurdal.kommune.no  

Ved spørsmål om feiing og tilsyn eller faktura, kontakt Kjell Ivar Haugen i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS, telefon 908 56 810  eller Vidar Nilssen telefon 901 76 584 eller e-post post@valdresbrannvesen.no