Hvordan opplever du vannet i ditt nærmiljø?

Klikk for stort bildeRegional plan for vannforvaltning er ute til høring. Alle med  interesse for god ivaretakelse og bruk av vannet inviteres til å bidra med innspill!

Rent vann er en ressurs

Vi tar det ofte for gitt av vi har rent vann i springen og fisk i elvene. Men, på landsbasis er rundt hver fjerde vannforekomst (bekk, elv, innsjø, grunnvann eller havområde) ikke så bra. I Sør-Aurdal er forholdene en del bedre, men uten en bevisst holdning til utfordringene vil situasjonen gradvis forverres.

Sør Aurdal kommune er en del av Vannområde Valdres. De største utfordringene her er knyttet til fremmede arter og sykdommer, vannkraft og fysiske inngrep, offentlig og spredt avløp, jord- og skogbruk, langtransporterte forurensninger som sur nedbør, utfordringer knyttet til truede arter, plastforsøpling med mer.

Vi grupperer vannet i 5 tilstander, kalt økologisk tilstand, avhengig av hvor mye vannet avviker fra det vi antar er opprinnelig eller naturlig tilstand. Tilstandene reflekterer på mange måter helsetilstanden til vannet. Hver gruppe har en farge:

  1. Blå er svært bra og er lik eller tilnærmet lik naturtilstanden eller opprinnelige tilstand.
  2. Grønt er god tilstand. Avviket er ikke større enn at basisfunksjonene i vannet er intakte.
  3. Gult indikerer moderat tilstand. Da er naturtilstanden så forstyrret at en del sentrale funksjoner i økosystemet eller helsetilstanden i vannet er satt ut av funksjon. Et eksempel er forholdene på Hedalsfjella hvor fisk og bunndyr har skader på grunn av forsuring. I slike områder kan også brønner ha så lave pH-verdier at drikkevannet befinner seg i nedre kant av hva som anses å være helsemessig forsvarlig. Kombinert med gamle rørsystemer av kobber og tungmetaller i berggrunnen kan resultatet være uheldig.
  4. Orange farge indikerer enda dårligere forhold. At hver fjerde fisk dør i turbinene når de passerer Eid kraftverk på vei ned Begna, kan være en indikasjon på orange tilstand.
  5. Rødt illustrerer det største avviket fra naturtilstanden. Dette kan være tørrlagte elver.

Klikk for stort bilde

Målet er å få flest mulig vannforekomster i blå og grønn tilstand. Mens gul, orange og rød ikke er bra og krever innsats for å forbedre.

 

 

Vi har en nasjonal vanndatabase https://vann-nett.no/portal/  Den er under utvikling og all ny  kunnskap om vannforekomstene skal inn her: Dagens tilstand, påvirkningsbilde, behov for tiltak eller allerede gjennomførte tiltak samt kostnadsoverslag. Basen er tilgjengelig for alle. Den vil danne grunnlag for planlegging og gjennomføring av nåværende og ny aktivitet i nedbørsfeltene til vannforekomstene. Hvis vi for eksempel har en innsjø som ikke når miljømålet om god tilstand på grunn av for mye næringssalter i vannet, så får men ikke finne på nye aktiviteter som kan bidra til at enda mer næringssalter kommer til vannet. Man må først rydde opp «i gamle synder», få friskmeldt vannet, før man kan begynne med noe nytt. Det nye må da gjennomføres slik at ny forurensning som reduserer tilstanden til under god ikke skjer.

Nå kan du bidra til en bedre håndtering av vannet!

Klikk for stort bildeRegional plan for vannforvaltning er nå ute til høring. Kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner og alle andre med  interesse for god ivaretakelse og bruk av vannet inviteres til å bidra med innspill. Slik håper vi få en god og anvendbar plan som sikrer et godt vannmiljø til glede og nytte for hele samfunnet. 

Fristen er 31 mai. Har du lyst til å bli mere kjent med høringsutkastet og si din mening så kan du lese mer her: https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-regionale-vannforvaltningsplaner.88549.aspx

Vi har i tillegg et kontinuerlig behov for å:

  1. Få styrket kunnskapsgrunnlaget og få avklart hvilke aktiviteter som påvirker vannet vårt
  2. Få definert hvorvidt vi når målene i de enkelte vannforekomstene og kanskje gjennomføre noen grundigere undersøkelser der det er uklarheter.
  3. Få ryddet opp (gjennomføre tiltak) der det trengs så langt vi klarer og å unngå nye skader.
  4. Tilpasse nye aktiviteter på en slik måte at vannmiljøet ivaretas.

Det betyr at innspill kan sendes inn året rundt til kommunen eller Vannområde Valdres.

Vennlig hilsen Aud Sylvi Tellesbø, Vannområdekoordinator for Vannområde Valdres

Kontaktinfo

Aud Sylvi Tellesbø
Vannområdekoordinator
E-post
Telefon 61 34 85 35