Eiendomsskatt - endringer fra og med eiendomsskatteåret 2020

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeKommunestyret i Sør-Aurdal behandlet den 17.12.2019 både Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett 2020 med fastsettelse av avgifter/betalingssatser, økonomiplan 2020 – 2023 (sak 092/19) og forskottsvedtak 2020 (sak 093/19).

Under følger en oppsummering av hva som ble vedtatt i nevnte kommunestyremøte, samt endringer innen eiendomsskatt som gjelder fra og med eiendomsskatteåret 2020:

Kommunestyret i Sør-Aurdal skriver i medhold av eiendomsskattelovens § 3, bokstav a, ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, og taksten på eiendommen er gyldig til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Kommunestyret i Sør-Aurdal har vedtatt at det ikke skal benyttes bunnfradrag for 2020, og de har vedtatt følgende eiendomsskattesats for eiendomsskatteåret 2020:

  • 7 promille på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.
  • 4,25 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer. (Skattesats for eiendomsskatteåret 2019 var på 3,25 promille).

Eiendomsskatten for skatteåret 2020 skal betales i to terminer; den 1. april og 1. oktober.

Stortinget har fra og med eiendomsskatteåret 2020 vedtatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på 0,7 (30 % reduksjonsfradrag) i eiendomsskattegrunnlaget for hus og hytter. Dette vil man se på tilsendt detaljert skatteseddel ved at opprinnelig vedtatt eiendomsskattegrunnlag/takst er ganget med 70 %.

Det er her viktig å skille mellom sum sjablongtakst (som er en form for «teknisk verdi» før fradrag for de forskjellige faktorene – sone, indre og ytre faktor) og vedtatt takst. Vedtatt takst står under «Kommunestyrets vedtak» på skatteseddelen. Vedtatt eiendomsskatt er «kommunestyrets vedtak» ganget med 70 %

Stortinget har ifbm statsbudsjettet for 2019  vedtatt at maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille fra og med eiendomsskatteåret 2020.

Regjeringen foreslår å redusere satsen fra 5 til 4 promille for bolig og fritidseiendom fra eiendomsskatteåret 2021.

Overgangsregelen til esktl. §§ 3 og 4 for verk og bruk - Utskriving basert på et særskilt grunnlag som skal trappes ned over syv år.

I forbindelse med lovendringen er det vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 som gir kommuner som skrev ut eiendomsskatt på verk og bruk i 2018 adgang til å skrive ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» som skal trappes ned over syv år, fra og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024. Det særskilte grunnlaget er differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget som ble benyttet ved utskrivingen i 2018 og eiendomsskattegrunnlaget fastsatt etter de nye reglene i 2019, som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen, og reduseres med 1/7 hvert påfølgende år.

Forvaltningstaksering 2019

Sør-Aurdal kommune har, sammen med ekstern samarbeidspartner, i løpet av uke 51 i desember 2019 foretatt en forvaltningstaksering. Dette er en årlig taksering av nye bygg, påbygg m.m på bygninger/skatteobjekter som inngår i taksering av eiendomsskatt. Dette kan også gjelde bygninger som ved en feil fra vår side ikke ble med i eiendomsskattegrunnlaget for 2019, eller delesaker m.m. som har blitt foretatt i 2019. Sakkyndig takstnemnd har på grunnlag av nevnte forvaltningstaksering fastsatt takstene for disse eiendommene for eiendomsskatteåret 2020.

Klagefrist: 15. april 2020.    

Digitalt klageskjema.