Eiendomsskatt - endringer fra og med eiendomsskatteåret 2019

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde Kommunestyret i Sør-Aurdal behandlet den 18.12.2018 både Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett 2019 med fastsettelse av avgifter/betalingssatser. Økonomiplan 2019 – 2022 (sak 061/18) og forskotsskattevedtak 2019 (sak 062/18).

Under følger en oppsummering av hva som ble vedtatt i nevnte kommunestyremøte, samt endringer innen eiendomsskatt som gjelder fra og med eiendomsskatteåret 2019:

Kommunestyret i Sør-Aurdal skriver i medhold av eiendomsskattelovens § 3, bokstav a, ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, og taksten på eiendommen er gyldig til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Kommunestyret i Sør-Aurdal har vedtatt at det ikke skal benyttes bunnfradrag for 2019, og de har vedtatt følgende eiendomsskattesats for eiendomsskatteåret 2019:

  • 7 promille på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.
  • 3,25 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer. (Skattesats for eiendomsskatteåret 2018 var på 2,9 promille).

I kommunens økonomiplanperiode 2019 – 2022 er det lagt til grunn følgende skattesatser:

År

2019

2020

2021

2022

Skattesats

3,25 promille

3,50 promille

3,50 promille

3,50 promille

 

Eiendomsskatten for skatteåret 2019 skal betales i to terminer; den 1. april og 1. oktober.

Overgangsregelen til esktl. §§ 3 og 4 for verk og bruk - Utskriving basert på et særskilt grunnlag som skal trappes ned over syv år

I forbindelse med lovendringen er det vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 som gir kommuner som skrev ut eiendomsskatt på verk og bruk i 2018 adgang til å skrive ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» som skal trappes ned over syv år, fra og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024. Det særskilte grunnlaget er differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget som ble benyttet ved utskrivingen i 2018 og eiendomsskattegrunnlaget fastsatt etter de nye reglene i 2019, som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen, og reduseres med 1/7 hvert påfølgende år.

For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Retting av eiendomsskatt på nettanlegg

Den 26. juni 2017 avsa Høyesterett dom om hvordan Statnetts kraftlinjer skal takseres for eiendomsskatteformål, jf. eiendomsskatteloven § 8A-2. På grunnlag av dommen har kommunen gjennomgått takster og utskrivingen av eiendomsskatt på nettanlegg og sammenholdt disse med den fremgangsmåte Høyesterett har gitt anvisning på.

Sør-Aurdal kommune har vært i kontakt med berørte parter og det er innhentet nytt forslag til takst i tråd med den fremgangsmåte Høyesterett har gitt anvisning på i nevnte dom. Nye forslag til takster er utarbeidet av sakkyndig taksator og behandlet i sakkyndig takstnemnd.

Forvaltningstaksering 2018

Sør-Aurdal kommune har, sammen med ekstern samarbeidspartner, i løpet av uke 49 i desember 2018 foretatt en forvaltningstaksering. Dette er en årlig taksering av nye bygg, påbygg m.m på bygninger/skatteobjekter som inngår i taksering av eiendomsskatt. Dette kan også gjelde bygninger som ved en feil fra vår side ikke ble med i eiendomsskattegrunnlaget for 2018, eller delesaker m.m. som har blitt foretatt i 2018. Sakkyndig takstnemnd har på grunnlag av nevnte forvaltningstaksering fastsatt takstene for disse eiendommene for eiendomsskatteåret 2019.

Klagefrist: 15. april 2019.  

Digitalt klageskjema.