Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Folkehelse i Sør-Aurdal

Fiskefangst ved vannet en strålende dag - Klikk for stort bilde

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen. På samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsa en av samfunnets viktigste ressurser.

Helse er ikke bare fravær av sykdom, men også fysisk, psykisk og sosialt velvære. En folkelig forståelse av helse knyttes ofte opp mot begreper som ”sunnhet”, ”friskhet” og ”velvære”. Man kan være syk i medisinsk forstand, men likevel trives, mestre livet og oppfatte at helsa er god både med de helseutfordringer og krav livet gir.

Sosiale helseforskjeller er systematiske forskjeller i helsetilstand som følger sosiale, økonomiske, geografiske og etniske kategorier. Særlig er yrke, utdanning og inntekt viktige faktorer. Forskning viser at de sosiale helseforskjellene i Norge øker.

Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å påvirke det som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og fysisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Å utjevne sosiale helseforskjeller er en viktig del av folkehelsearbeidet.

Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller og loven forplikter kommunen å ha en helseoversikt.

En helseoversikt skal gi en status på helsetilstanden i kommunen, hvilke faktorer som påvirker helsen, og hvilke tiltak som eksisterer for å møte ulike utfordringer i folkehelsen. Helseoversikten bør anses som viktig i kommunal planlegging og være med på å styre hvilke tiltak som kan iverksettes og videreutvikles for å møte ulike utfordringer i kommunale tjenester. Helseoversikten skal se på statistikker med faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser, slik at det på best mulig måte kan identifiseres ressurser og folkehelseutfordringer for å kunne gi målrettede tiltak for folkehelsen i Sør-Aurdal, både på system- og individnivå. Helseoversikten deles opp i ulike indikatorer som vi vet påvirker helsen vår. Krav til oversiktens innhold og intervall er regulert gjennom forskrift om oversikt over folkehelsen. Folkehelsekoordinatoren koordinerer dette arbeidet.

Folkehelsekoordinator i Sør-Aurdal kommune jobber på overordnet nivå, organisert under Planavdelingen 3 etg. Folkehelsekoordinator er Ida Blåfjelldal.

Fem prinsipper for folkehelsearbeidet

1. Utjevning: Det er en sammenheng mellom utdanning, inntekt og helse i sosiale grupper. Folkehelsearbeidet, jf. Folkehelseloven, skal jobbe for å utjevne sosiale helseforskjeller, slik at denne gradienten blir mindre.

2. Helse i alt vi gjør: Dette prinsippet er kjernen i folkehelsearbeidet, og skal bidra til å fremme tverrsektorielt arbeid i kommunen. Folkehelseloven sikrer at kommunen som helhet skal tenke «helse i alt vi gjør», slik at prinsippet ikke følger helsetjenesten, men alle virksomhetene. Befolkningens helse er et felles ansvar, og forebyggende tiltak skal iverksettes. Samarbeid med frivillige lag og foreninger er her også svært viktig for å lykkes med folkehelsearbeidet.

3. Bærekraftig utvikling: Satsing på folkehelsearbeid er en grunnleggende investering for å sikre en bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling handler om å tilrettelegge for en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. God helse har stor betydning for den enkeltes livskvalitet, og er med på å sikre en frisk og produktiv befolkning.

4. Føre-var-prinsippet: Hensynet til befolkningens helse er ikke bare et ansvar for helsetjenesten, men for alle sektorer og virksomheter som driver aktivitet som kan ha betydning for helsen. Det handler både om å forhindre helseskade og forebygge akutte situasjoner, og om å fremme og vedlikeholde befolkningens helse. Føre-var-prinsippet er lovfestet gjennom folkehelseloven.

5. Medvirkning: Medvirkning er sikret gjennom en rekke lov- og regelverk. Medvirkning er også av stor betydning for å lykkes med folkehelsearbeidet. Samarbeid med frivillig sektor er her svært viktig.

 

Kontaktinformasjon folkehelse

Ida Blåfjelldal
tlf: 61 34 85 39/97 66 41 50
e-post: ida.blafjelldal@sor-aurdal.kommune.no

Sist endret 06.01.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune