Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Planverk

Planlegging

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for en god samfunnsutvikling. Planlegging etter plan- og bygningsloven baserer seg på folkevalgt styring og medvirkning fra innbyggere i kommuner og fylker. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, mens kommunene og fylkeskommunene utvikler helhetsløsningene ut fra stedlige forutsetninger og muligheter.

Plan- og bygningsloven gir bestemmelsen som styrer kommuneplanarbeidet. Det gis en rekke bestemmelser som angir planens innhold, hvordan de skal utarbeides og følges opp.

I lenkene til venstre finner du informasjon om de ulike plantypene i plan- og bygningsloven. Under finner du en kort redegjørelse for de ulike plantypene:

Kommuneplan

Kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for utviklingen av kommunen som samfunn og organisasjon, og skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Samfunnsdelen skal gi retningslinjer for hvordan kommunens mål og strategier skal gjennomføres.

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen fastsetter den fremtidige arealbruken i kommunen og er styrende for videre planarbeid som skjer i kommunedelplaner, områdeplaner og reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, som legger føringer for kommunens geografiske areal.

Kommunedelplan

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for et bestemt område, tema eller virksomhetsområde. Den skal angi mål og strategier bygget på de langsiktige målene angitt i kommuneplanen.

En kommunedelplan om areal har samme juridiske virkning som en kommuneplan. Kommunedelplaner må følge plan- og bygningslovens krav om planprogram, medvirkning, høringsperiode og handlingsdel.

Planstrategi

Hvert fjerde år skal det utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi. Dette skal skje senest innen ett år etter konstituering av kommunestyre. I planstrategien skal det vurderes interne og eksterne utfordringer og utviklingstrekk som kan ha betydning for kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen. Dette gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Reguleringsplaner

Reguleringsplan er en plan som består av kart med tilhørende bestemmelser som angir utnytting, bruk, vern og utforming av arealer i bestemte områder i kommunen. Det er kommunen som har hovedansvaret for reguleringsplanleggingen, men private kan også utarbeide forslag til reguleringsplaner og legge disse frem for kommunen. Ofte er det stilt krav i kommuneplanens arealdel om at områder må reguleres før utbygging kan starte. Alle reguleringsplaner må vedtas av kommunestyret.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte kommunen og be om et oppstartsmøte.

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 28.09.2016
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune