Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Høring - forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem/tilsvarende bolig

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient - og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen blir pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft 1.7.2017. 

Bakgrunn:

Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Hensikten med dette er iflg regjeringen å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen i kommunene.

Nasjonale kriterier vil bli iverksatt etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene, og evaluering av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten.

Inntil nasjonale kriterier er på plass må den enkelte kommune gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Kommunen skal også føre ventelister over pasienter og brukere som venter på kommunal langtidsplass, og regulere hvordan kommunen skal følge opp brukere som står på venteliste.

Kommunene har ansvaret for å sørge for kommunale helse - og omsorgstjenester, og at disse tjenestene er forsvarlige. Tjenestemottakerne har krav på nødvendige og forsvarlige tjenester uavhengig om de står på en venteliste eller ikke.

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok i sak 083/12 den 18.12.12 serviceerklæringer med kriterier for de aktuelle områdene forskriften skal dekke. Serviceerklæringer i tillegg til lovverk, er lagt til grunn i forslaget til kommunens lokale forskrift.

Saksbehandlingen følger forvaltningslovens regler og de særlige bestemmelsene om klage som følger av pasient - og brukerrettighetsloven. Med bakgrunn i dette vil ikke den kommunale forskriften avvike fra den praksis helse - og omsorgstjenesten har i dag.

Høringsprosessen:

Forslaget til forskrift er sendt til Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og aktuelle tjenester i kommunen.

Alle kan avgi høringsuttalelse.

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller per post til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.

Høringssvaret merkes med «Høringsuttalelse forskrift om rett til opphold i sykehjem/ tilsvarende bolig»

Frist for å avgi høringsuttalelse er 15.mai 2017.

Det tas sikte på politisk behandling av forskriften i juni 2017.

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 11.04.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune